File not found. [editar plantilla]

Coalitions in Romania[editar]

Since 2012, the Fundația Secretariatul Romilor has been a member of the "Coalition of NGOs for Structural Funds" and of the "National Network for Rural Development".

"Coalition of NGOs for Structural Funds”

The "Coalition of NGOs for Structural Funds” militates for taking into consideration the requirements of NGOs in planning processes, implementation and evaluation of programs and projects developed with EU funds. The Coalition is constituted by 29 NGOs that are active in different social fields.

During the year 2012, as a result of consultations of the member organisations, the Coalition expressed its point of view regarding the decisions that were taken by the institutions managing Structural Funds in Romania. Through its representatives, the Coalition is attending at technical working groups in order to realise the “Partnership Contract” for the period 2014 - 2020.

In order to support the organisations implementing programmes co-financed with EU funds, the Coalition has developed an early warning system through which information on the difficulties faced by organisations in the implementation of projects is collected. Subsequently, all these difficulties are compiled in reports and sent to Managing Authorities and Intermediate Bodies.

”National Rural Development Network”

The ”National Rural Development Network” of Romania was set up as an instrument for promoting a model of integrated and sustainable rural development.

The network gathers civil society organisations and public authorities involved in rural development in Romania.

The network regularly organises thematic conferences and seminars; in September 2012, it organised a national conference attended by persons and institutions with a stake or interest in rural development.

Whereas Roma communities are present in the majority of rural communities in Romania, the network has expressed its interest in the situation of Roma and it organised a thematic conference titled "Rural development - opportunities to support Roma" in August 2012.

During the conference, participants analysed the possibilities for future projects with Roma beneficiaries in rural areas. The conference gathered Roma and non-Roma NGOs, Local Action Groups, representatives of the General Directorates of Agriculture and Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission, and other stakeholders.

The Fundación Secretariado Gitano was invited to this conference in order to present the Acceder programme. The presentation attracted significant interest on the part of all participants, who addressed questions about how the Acceder centres work in different cities of Spain and also about the methodology that is used in working with beneficiaries.

„Coaliția ONG-urilor pentru Fonduri Structurale”

Coaliția ONG-urilor  pentru Fonduri Structurale” militează pentru luarea în considerare a cerințelor organizațiilor neguvernamentale în procesele de planificare, implementare și evaluare a programelor și proiectelor derulate din fonduri europene.  Din coaliție fac parte 29 de ONG-uri care desfășoară activități în domenii sociale diferite.

Pe parcursul anului 2012, ca urmare a consultărilor organizațiilor membre, Coaliția și-a expus punctul de vedere față de deciziile luate de instituțiile care gestionează fondurile structurale în România. Prin reprezentanții săi, Coaliția a participat și participă la grupurile tehnice de lucru în vederea realizării documentelor programatice pentru perioada 2014 – 2020.

Pentru a veni în sprijinul organizațiilor care implementează fonduri europene, Coaliția a dezvoltat un sistem de avertizare rapidă, prin intermediul căruia sunt colectate informații cu privire la dificultățile pe care le întâmpină organizațiile în implementarea proiectelor. Ulterior, toate aceste dificultăți sunt cuprinse în rapoarte și trimise către Autoritățile de Management și Organismele Intermediare.

„Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală”

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală” (RNDR) din România a fost creată ca un instrument de promovare a unui model de dezvoltare rurală integrată şi durabilă. Din cadrul rețelei fac parte organizații și autorități implicate în procesul de dezvoltare rurală.

Rețeaua organizează periodic conferințe tematice și seminarii, iar în septembrie 2012 a organizat o conferintă națională, la care au participat persoane și institutții interesate de dezvoltarea rurală.

Întrucât comunitățile de romi sunt prezente în majoritatea localităților din mediul rural din România, RNDR și-a manifestat interesul față de romi și în luna august 2012 a organizat conferința tematică “Dezvoltarea rurală – oportunități de sprijinire a minorității rome”. În cadrul conferinței, s-au analizat posibilitățile pentru  viitoare proiecte  care să îi aiba ca beneficiari pe romii din localitățile rurale. La acesta conferință au participat  ONG-uri rome și ne-rome, Grupurile de Acțiune Locală, reprezentanți ai Comisiei Europene de la Direcțiile Generale de Agricultură și Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, precum și alți factori interesați.  

Cu această ocazie, Fundación Secretariado Gitano a fost invitată să prezinte programul Accceder, care a atras interesul tuturor participanților la conferință și care au adresat întrebări legate de funcționarea centrelor din Spania și de metodologia de lucru cu beneficiarii.

← BACK TO RUMANIA’s MAIN PAGE