Actualidad

[editar plantilla]

Propostes de la Fundació Secretariat Gitano per a les Eleccions Municipals i Autonòmiques - Comunitat Valenciana [editar]

Se celebraran el 28 de maig de 2023 en tots els ajuntaments i en 9 comunitats autònomes

20 de Marzo de 2023
FSG

COMPARTIR
Propostes de la Fundació Secretariat Gitano per a les Eleccions Municipals i Autonòmiques - Comunitat Valenciana

De cara a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, des de la Fundació Secretariat Gitano llancem 12 propostes per a avançar en la igualtat de les persones gitanes en el marc de la garantia de drets socials, la lluita contra la discriminació i la promoció del reconeixement i la participació

Les eleccions municipals que es celebraran el pròxim 28 de maig són claus per tal d‘assentar les bases d’una etapa de recuperació després de les diferents crisis, que estan afectant, de manera diferencial, als grups en situació de major vulnerabilitat social, com és el cas de la comunitat gitana. En un context de creixents desigualtats socials, és necessari reforçar el sistema de protecció social i enfortir les polítiques socials de manera que es garantisquen la igualtat en drets i oportunitats per al conjunt de la ciutadania.

Des de la Fundació Secretariat Gitano, volem contribuir al procés electoral i a la presa de decisions aportant propostes en dues direccions.

 • Per una banda, reforçant les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, apostant per mesures que promouen la cohesió social i els drets més bàsics de tota la ciutadania: garantia d’uns ingressos mínims que protegisquen contra la pobresa, assegurant oportunitats reals d’activació de les persones; prioritat a les persones en situació de major vulnerabilitat en les inversions en educació, ocupació, habitatge i infància.
 • Per altra banda, proposem mesures específiques que tracten l’alta incidència de la pobresa i la profunda bretxa de desigualtat que afecta a la comunitat gitana en els àmbits de l’educació, l’ocupació i l’accés a un habitatge digne, entre d’altres; a tot això, se suma la discriminació i l’ antigitanisme que afecta a totes les esferes de la vida de les persones gitanes. Es requereixen, per tant, mesures per a compensar la seua situació de desavantatge , garantitzant la igualtat, la inclusió i la participació en línia amb l’Estratègia Nacional per a la Igualtat, la Inclusió i la Participació del Poble Gitano 2021-2030 i L’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano 2018-2023.

Tot això, aprofitant les oportunitats d’inversió que suposen els Fons Europeus, tant els Fons Next Generation, com el nou període de programació dels Fons de Cohesió (FSE + FEDER) 2021-2027, els reglaments dels quals contemplen, de manera específica, a la població gitana como un dels grups socials d’atenció prioritària.

 

Situació de la població gitana a Espanya en dades

 • El 86% de les persones gitanes està en situació de pobresa i el 46% en extrema pobresa.
 • La tassa de pobresa infantil és del 89%.
 • El 66% de las persones gitanes són menors de 30 anys.
 • 6 de cada 10 xiquets i xiquetes gitanes no aconsegueix el títol del Graduat en ESO.
 • Només el 17% de la població gitana major de 16 anys té completats estudis d’ESO o superiors.
 • La tassa d’ocupació és només del 30%, 16% en el cas de les dones.
 • Més de 9.000 famílies gitanes continuen vivint en infrahabitatge i barraquisme.
 • El 39% de las persones gitanes senten haver estat discriminades.

12 propostes per avançar en la igualtat de les persones gitanes: garantia de drets socials, lluita contra la discriminació i promoció del reconeixement i la participació

 1. Protecció efectiva vers la pobresa, garantitzant uns ingressos adequats a les famílies en situació de major vulnerabilitat social, assegurant al mateix temps l’ activació de les persones per a la seua inclusió sòcio-laboral. 
 2. Pla de xoc per a combatre el fracàs escolar, posant en marxa, mesures d’orientació, de recolzament i de reforç educatiu adaptades a les necessitats de l’alumnat gitano, per tal d’ assegurar que finalitzen l’etapa obligatòria i seguisquen els estudis post-obligatoris, amb una atenció especial a la reducció de la bretxa digital.
 3. Posada en marxa efectiva de mesures per a prevenir i combatre la segregació escolar, abordant l’alta concentració d’alumnat gitano en determinats centres educatius o classes.
 4. Atenció especial a la infància gitanaen el disseny de mesures polítiques o assignació de recursos per abordar la pobresa infantil des d’una perspectiva integral, en línia amb les prioritats d’inversió establertes per la Garantia Infantil.
 5. Programa per l’erradicació del barraquisme que pose les bases per acabar amb els assentaments de barraques, combinant les mesures de reallotjament amb acompanyament i recolzament social a les famílies durant tot el procés.
 6. Prioritzar la intervenció i rehabilitació de barris en situació d’alta vulnerabilitat, amb inversions per a garantir, no només habitatges dignes, sinó també l‘activitat econòmica, les comunicacions i l’accés als recursos i serveis públics.
 7. Intensificar les polítiques actives d'ocupació, especialment aquelles adreçades a col.lectius d'atenció prioritària com la població gitana, basades en itineraris personalitzats, adaptats al perfil educatiu i laboral de cada persona que faciliten el seu procés d’inserció laboral, assegurant la formació en competències digitals i tenint sempre en compte la perspectiva de gènere.
 8. Protegir i modernitzar la venda ambulant com una activitat econòmica rentable i sostenible, un comerç de proximitat que contribueix al desenvolupament econòmic de les ciutats i pobles.
 9. Actuacions dirigides a garantitzar la igualtat d’oportunitats de les dones gitanes, especialment d’aquelles en situacions de major vulnerabilitat, promovent mesures per al desenvolupament social, personal i laboral, per a compensar els desavantatges i barreres que pateixen en la seua doble condició de dones i gitanes.
 10. Mesures inclusives per reduir la bretxa digital que afecta al conjunt de la població gitana, com a part de la ciutadania i tenint en compte la necessària formació en competències digitals per a l’exercici de drets i la igualtat d’oportunitats.
 11. Posada en marxa de mesures i serveis d‘assistència i orientació a les víctimes de discriminació per origen ètnic o racial per oferir un marc d’ actuació i protecció a les víctimes, desenvolupant també accions de sensibilització per combatre la imatge social negativa de la comunitat gitana.
 12. Reconeixement institucional de la comunitat gitana i promoció de la participació, posant en valor la història i la cultura del poble gitano , i generant les condicions per una participació plena de les persones gitanes en les diferents esferes de la societat.
Més informació en el fullet de propostes de la Comunidad Valenciana.


VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE ACTUALIDAD