Actualidad

[editar plantilla]

Propostas da Fundación Secretariado Gitano para as ELECCIÓNS MUNICIPAIS EN GALICIA [editar]

Celebraranse o 28 de maio de 2023 en todos os concellos de Galicia.

20 de Marzo de 2023
FSG

COMPARTIR
Propostas da Fundación Secretariado Gitano para as ELECCIÓNS MUNICIPAIS EN GALICIADe cara ás vindeiras eleccións municipais e autonómicas, dende a Fundación Secretariado Gitano lanzamos 12 propostas para avanzar na igualdade das persoas xitanas no marco da garantía dos dereitos sociais, a loita contra a discriminación e o fomento do recoñecemento e a participación.

As eleccións municipais que se celebrarán o vindeiro 28 de maio son clave para asentar as bases dunha etapa de recuperación tras as distintas crises, que están a afectar de maneira diferencial aos grupos en situación de maior vulnerabilidade social, como a comunidade xitana. Nun contexto de crecentes desigualdades sociais, é necesario reforzar o sistema de protección social e fortalecer as políticas sociais de maneira que se garanta a igualdade en dereitos e oportunidades para o conxunto da cidadanía.

Desde a Fundación Secretariado Xitano queremos contribuír ao proceso electoral e á toma de decisións achegando propostas en dúas direccións.

 • Por unha banda, reforzando as políticas de loita contra a pobreza e a exclusión social, apostando por medidas que promovan a cohesión social e os dereitos máis básicos de toda a cidadanía: garantía duns ingresos mínimos que protexan contra a pobreza asegurando oportunidades reais de activación das persoas; prioridade ás persoas en situación de maior vulnerabilidade nos investimentos en educación, emprego, vivenda e na infancia.
 • Doutra banda, propoñemos medidas específicas que aborden a alta incidencia da pobreza e a profunda brecha de desigualdade que afecta á comunidade xitana nos ámbitos da educación, o emprego ou o acceso a unha vivenda, entre outros; a iso súmase a discriminación e o antixitanismo que afecta a todas as esferas da vida das persoas xitanas. Requírense, por tanto, medidas para compensar a súa situación de desvantaxe, garantindo a igualdade, a inclusión e a participación en liña coa Estratexia Nacional para a Igualdade a Inclusión e a Participación do Pobo Xitano 2021-2030.
Todo iso aproveitando as oportunidades de investimento que supoñen os Fondos Europeos, tanto os Fondos NextGeneration, como o novo período de programación dos Fondos de Cohesión (FSE+ e FEDER) 2021-2027, cuxos Regulamentos recollen de maneira específica á poboación xitana como un dos grupos sociais de atención prioritaria.

Situación da poboación xitana en datos

 • O 86% das persoas xitanas está en situación de pobreza e o 46% en extrema pobreza
 • A taxa de pobreza infantil é do 89%
 • O 66% das persoas xitanas son menores de 30 anos
 • 6 de cada 10 nenos ou nenas xitanas non consegue o título da ESO
 • Só o 17% da poboación xitana maior de 16 anos ten completados estudos de ESO ou superiores
 • Máis de 9.000 familias xitanas seguen vivindo en infravivenda e chabolismo
 • A taxa de emprego é só do 30%, 16% no caso das mulleres
 • O 39% das persoas xitanas senten ser discriminadas

12 propostas para avanzar na igualdade das persoas xitanas: garantía de dereitos sociais, loita contra a discriminación e promoción do recoñecemento e a participación

 1. PROTECCIÓN EFECTIVA, FRONTE Á POBREZA, garantindo uns ingresos adecuados ás familias en situación de maior vulnerabilidade social, asegurando ao mesmo tempo a activación das persoas para a súa inclusión sociolaboral.
 2. PLAN DE CHOQUE PARA COMBATER O FRACASO ESCOLAR, poñendo en marcha, medidas de orientación, de apoio e de reforzo educativo adaptadas ás necesidades do alumnado xitano para asegurar que finalizan a etapa obrigatoria, e continúan a estudos post-obrigatorios, cunha atención especial á redución da fenda dixital.
 3. POSTA EN MARCHA EFECTIVA DE MEDIDAS PARA PREVIR E COMBATER A SEGREGACIÓN ESCOLAR, abordando a alta concentración de alumnado xitano en determinados centros educativos ou clases.
 4. ATENCIÓN ESPECIAL Á INFANCIA XITANA, no deseño de medidas políticas ou asignación de recursos para abordar a pobreza infantil desde unha perspectiva integral, en liña coas prioridades de investimento establecidas para a Garantía Infantil.
 5. PROGRAMA PARA A ERRADICACIÓN DO CHABOLISMO que poña as bases para acabar cos asentamentos chabolistas, combinando as medidas de realoxamento con acompañamento e apoio  social ás familias durante todo o proceso.
 6. PRIORIZAR A INTERVENCIÓN E REHABILITACIÓN DE BARRIOS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDADE, con investimentos que garantan non só vivendas dignas, senón a actividade
  económica, as comunicacións e o acceso aos recursos e servizos públicos
 7. INTENSIFICAR AS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO, ESPECIALMENTE AQUELAS DESTINADAS A COLECTIVOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA COMO A POBOACIÓN XITANA, baseadas en itinerarios personalizados, adaptados ao perfil educativo e laboral de cada persoa para facilitar o seu proceso de inserción laboral, asegurando a formación en competencias dixitais, e tendo sempre en conta a  perspectiva de xénero.
 8. PROTEXER E MODERNIZAR A VENDA AMBULANTE COMO UNHA ACTIVIDADE ECONÓMICA RENDIBLE E SOSTIBLE, un comercio de proximidade que contribúa ao desenvolvemento económico das cidades e pobos
 9. ACTUACIÓNS DIRIXIDAS A GARANTIR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DAS MULLERES XITANAS, especialmente daquelas en situación de maior vulnerabilidade, promovendo medidas para o seu desenvolvemento social, persoal e laboral, que sirvan para compensar as desvantaxes e barreiras que sofren na súa dobre condición de mulleres e xitanas.
 10. MEDIDAS INCLUSIVAS PARA REDUCIR A FENDA DIXITAL que afecta ao conxunto da poboación xitana, como parte da cidadanía e tendo en conta a necesaria formación en competencias dixitais para o exercicio de dereitos e a igualdade de oportunidades.
 11. POSTA EN MARCHA DE MEDIDAS E SERVIZOS DE ASISTENCIA E ORIENTACIÓN ÁS VÍTIMAS DE DISCRIMINACIÓN POR ORIXE ÉTNICA OU RACIAL que ofrezan un marco de actuación e protección ás vítimas, desenvolvendo tamén accións de sensibilización para combater a imaxe social negativa da comunidade xitana.
 12. RECOÑECEMENTO INSTITUCIONAL DA COMUNIDADE XITANA E PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN, poñendo en valor a súa historia e a súa cultura, e xerando as condicións para unha participación plena das persoas xitanas nas distintas esferas da sociedade.


Máis información no folleto de propostas en Galicia.

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE ACTUALIDAD
...

GITANOS.ORG

...

GITANOS EN LA PRENSA

El alumnado gitano en Secundaria
 • El alumnado gitano en Secundaria
 • VER MÁS